O NAS

FIRMA GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. została powołana do życia przez profesora Wojciecha Wolskiego w marcu 1992 roku. Trzon przedsiębiorstwa stanowi grupa doświadczonych specjalistów posiadających kwalifikacje i uprawnienia do projektowania oraz prowadzenia badań z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej. Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych projektów geotechnicznych, zgodnych z Eurokodem 7, obejmujących badania i ich interpretacje, analizy i obliczenia. W swoim dorobku posiadamy wiele projektów geotechnicznych m.in. dla budynków wysokich takich jak wieżowiec Warsaw Trade Tower i Rondo 1 w Warszawie, największego w Europie składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, budowanej II linii metra Warszawskiego, zapór, przepraw mostowych np. Mostu Północnego w Warszawie.

 


BADANIA TERENOWE

Firma GEOTEKO od ponad 25 lat specjalizuje się w wykonywaniu geotechnicznych badań terenowych. Zdobywaliśmy doświadczenie realizując tematy w zarówno w prostych i dostępnych terenach, jak również w nietypowych warunkach min. badania na morzu, w korytach rzek, na składowiskach odpadów, w piwnicach istniejących budynków i innych. Dysponujemy sprzętem terenowym umożliwiającym wykonanie wierceń geotechnicznych, sondowań statycznych CPT/CPTu/SCPTu, sondowań sondą obrotową FVT i badań dylatometrem Marchettiego DMT. Nasz sprzęt wiertniczy i sondy wykonują prace w każdych warunkach terenowo-gruntowych - od lekkiego sprzętu ręcznego, poprzez zestawy półzmechanizowane do w pełni zmechanizowanych zestawów umieszczonych na samochodach ciężarowych czy podwoziu gąsienicowym umożliwiających wykonanie wierceń do głębokości ponad 50 m poniżej poziomu terenu.

Wiercenia geotechniczne

Wiercenia wykonywane są jako małośrednicowe otwory z wykorzystaniem specjalnego zestawu świdrów. Pozwalają na określenie warunków gruntowo-wodnych w podłożu.

Sondowania statyczne CPT/CPTu/SCPTu

Firma Geoteko dysponuje sondą wciskaną firmy Pagani. Oferujemy sondowania statyczne CPT z wykorzystaniem stożka mechanicznego Begemanna, a także sondowania z pomiarem wzbudzonego ciśnienia wody w porach CPTu za pomocą stożka elektrycznego. Dodatkowo dysponujemy stożkiem sejsmicznym SCPTu pozwalającym na pomiar sprężystych właściwości ośrodka gruntowego. Badanie polega na statycznym wciskaniu sondy z jednoczesnym pomiarem oporu stożka oraz tarcia na pobocznicy (CPT) oraz pomiarem wzbudzonego podczas wciskania ciśnienia wody w porach (CPTU). Badanie umożliwia określenie parametrów wytrzymałościowych gruntów zalegających w podłożu gruntowym.

Sondowania dynamiczne DPL

Badanie polega na określeniu oporu stawianego przez grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki sondy co pozwala na określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych zalegających w podłożu gruntowym.

Badania sondą cylindryczną SPT

Badanie wykorzystywane jest do określania oporu gruntu stawianego przy zagłębianiu końcówki sondy w dno otworu oraz identyfikacji rodzaju gruntu na podstawie pobieranych podczas badania próbek o naruszonej strukturze.

Badania dylatometryczne DMT

Badanie polega na wciskaniu w grunt płaskiej końcówki wyposażonej w stalową odkształcalną membranę i pomiarze naprężenia pomiędzy gruntem i nieodkształconą membraną, a także naprężenie w momencie, gdy środek membrany przemieści się o 1,1 mm w stronę gruntu.

Badania sondą krzyżakową FVT

Badanie polega na zagłębieniu w gruncie sondy krzyżakowej wyposażonej w cztery usytuowane względem siebie pod kątem 900 skrzydła oraz obrocie końcówki sondy ze stałą prędkością, co powoduje ścięcie gruntu. Badanie wykorzystywane jest do określania wytrzymałości na ścianie bez odpływu słabych i bardzo słabych gruntów spoistych oraz gruntów organicznych.

Badania nośności płytą statyczną VSS

Badanie polega na pomiarze osiadania podłoża gruntowego powstałego pod płytą o określonej średnicy wskutek określonego obciążenia. Badanie pozwala na określenie modułów odkształcenia powierzchniowych warstw podłoża do głębokości 30-50 cm.

Badania współczynnika filtracji

Wykonujemy terenowe badania współczynnika filtracji gruntów zalegających w podłożu z wykorzystaniem metod próbnego pompowania oraz metody zalewania otworu.

 

BADANIA LABORATORYJNE

Geoteko dysponuje aparaturą laboratoryjną niezbędną do wykonania badań właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów (aparaty Casagrandego, areometry, zestawy sit, suszarki, piece i inne). Ponadto dysponujemy edometrami, stanowiskami do badań trójosiowych. Aparaty trójosiowego ściskania posiadają system nasączania próbek metodą ciśnienia wyrównawczego (back pressure) oraz układ umożliwiający pomiar prędkości fali poprzecznej (bender elements). Komory aparatów posiadają niestandardowe rozwiązania wpływające dodatnio, na jakość badania. Istnieje możliwość badania próbek walcowych o średnicy ok. 3.6cm, 5cm, 7cm - w przypadku innych średnic istnieje możliwość rozbudowy stanowisk badawczych. Standardowe badania wykonywane w Laboratorium Geotechnicznym Geoteko:

Badania klasyfikacyjne

 • Analiza makroskopowa
 • Analiza sitowa
 • Analiza areometryczna
 • Analiza areometryczna wg Prószyńskiego
 • Wilgotność naturalna
 • Granica plastyczności
 • Granica płynności metodą Casagrande - jednopunktową
 • Granica płynności metodą Casagrande - pięciopunktową
 • Granica płynności metodą stożka
 • Granica skurczalności (pomiar V metodą wyporu hydrostatycznego)
 • Maksymalna i minimalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Widełki)
 • Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Proctor)
 • Gęstość właściwa
 • Gęstość objętościowa (pomiar V metodą wyporu hydrostatycznego)
 • Gęstość objętościowa (pomiar V metodą cylindra miarowego)
 • Zawartość części organicznych (Metoda wyżarzania)
Badania i interpretację prowadzimy w oparciu o: PN-88/B-04481, PN-EN ISO 14688-1:2006, PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009, PB-2 Geoteko, ASTM D 4318-84, ASTM D 427-83(90)

Badania wytrzymałościowe i odkształceniowe

 • Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowym. Badanie bez konsolidacji i bez odpływu (UU)
 • Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowym. Badania z konsolidacją i bez odpływu (CU)
 • Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowym. Badania z konsolidacją z odpływem (CD)
 • Jednoosiowe ściskanie gruntu w aparacie trójosiowego ściskania
 • Wyznaczanie sztywności początkowej gruntów na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych
 • Badanie edometryczne – wyznaczanie modułu ściśliwości (Jednoosiowa konsolidacja próbek gruntu)
 • Wyznaczanie ciśnienia pęcznienia
 • Oznaczanie wskaźnika osiadania zapadowego
Badania i interpretację prowadzimy w oparciu o: PN-88/B-04481, PKN-CEN ISO/TS 17892-5, PB-3 Geoteko, PB-4 Geoteko

Badania chemiczne (Badania podzlecane)

 • Zawartość CaCO3 – oznaczenie
 • Badanie agresywności próbek gruntu
 • Badanie agresywności próbek wody gruntowej
Badania i interpretację prowadzimy w oparciu o: PN-88/B-04481, ISO 10693, PN-EN 206-1:2003

Inne badania

 • Wyznaczanie współczynnika filtracji w aparacie trójosiowego ściskania
 • Powierzchnia właściwa ziaren St (błękit metylenowy wg PN) – badanie podzlecane
 • Pęcznienie swobodne wg Gibbsa i Holtza
 • Pojemność sorpcyjna – badanie podzlecane

 


MODELOWANIE NUMERYCZNE

Możliwości emiprycznych metod obliczeniowych ograniczone są do prostych zagadnień inżynierskich. Kiedy mamy do czynienia ze skomplikowanymi problemami, podstawowe metody nie są w stanie dobrze opisać modelowanego zagadnienia. W takim przypadku należy zastosować modelowanie numeryczne, które pozwala na wierne odzwierciedlenie geometrii konstrukcji i warstw podłoża, pozwala na zastosowanie skomplikowanych modeli materiałowych, jak również daje możliwość modelowania współpracy konstrukcji z podłożem przy zastosowaniu elementów kontaktowych. GEOTEKO oferuje szeroki zakres usług dotyczących modelowania numerycznego, a dzięki współpracy z naszym laboratorium możliwość pozyskania parametrów nawet dla bardzo niestandardowych modeli materiałowych. Obliczenia wykonujemy w takich programach jak: Midas GTS NX, ZSoil oraz GeoStudio (SLOPE/W, SEEP/W, QUAKE/W).

Analiza statyczna

Wykorzystywana przy obliczaniu przemieszczeń oraz wytrzymałości gruntu pod projektowaną inwestycją. GEOTEKO oferuje zakres analiz począwszy od wykorzystania prostych modeli gruntowych typu Coulomb-Mohr po bardziej zaawansowane modele wykorzystujące nieliniowy rozkład sztywności (HSS model) oraz modele dostosowane do gruntów słabych (Cam- Clay).

Analiza stateczności zbocza

Wykorzystywana przy sprawdzaniu stateczności zboczy naturalnych oraz sztucznych. Dzięki tworzeniu numerycznego modelu terenu istnieje możliwość wykorzystania pełnej analizy trójwymiarowej w celu wykrycia miejsc o najniższym współczynniku stateczności na cały zboczu, a nie tylko w przekrojach.

Analiza dynamiczna

Wykorzystywana przy obciążeniach zmiennymi wywołanych m.in. tąpnięciami górniczymi, trzęsieniami ziemi, ruchem pojazdów czy wybuchami.

Analiza filtracji oraz modelowanie hydrogeologiczne

Określanie kierunków przepływu wód gruntowych oraz prędkości filtracji, dzięki takiej analizie istnieje możliwość zlokalizowania miejsc zagrożonych sufozją, wyparciem oraz przebiciem hydraulicznym. Modelowanie przepływu ustalonego oraz nieustalonego z wykorzystaniem zmienności współczynnika filtracji w zależności od stopnia nasycenia.

Analiza konsolidacji

Dzięki takiej analizie jest możliwość określenia przemieszczeń ośrodka gruntowego w czasie. Wykorzystywana często przy budowie nasypów na gruntach słabych w celu określenia czasu, po jakim proces przemieszczeń zakończy się. Możliwość wykorzystania teorii dużych odkształceń oraz zmienności współczynnika filtracji wraz z porowatością.

 

BADANIA GEOFIZYCZNE

Badania geofizyczne wykorzystywane są do: kartowania geologicznego i hydrogeologicznego, lokalizacji ujęć wód podziemnych, lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej: rurociągów (metalowych, kamionkowych, betonowych, plastikowych), kabli, pozostałości fundamentów, pustek, badania dróg, nasypów kolejowych, mostów, dróg startowych, kartowania zasięgu zanieczyszczeń, badania obwałowań, tuneli itp.

Badania elektrooporowe

W metodzie elektrooporowej przedmiotem obserwacji są właściwości pola elektrycznego wytworzonego sztucznie w podłożu przez system elektrod, na których utrzymywana jest stała różnica potencjałów. Uzyskiwany opór właściwy jest odbiciem zdolności przewodzenia prądu całego kompleksu podłoża znajdującego się w obrębie przestrzennego pola elektrycznego. Do podstawowych technik badań elektrooporowych należą:
 • sondowania elektrooporowe [VES]
 • profilowanie elektrooporowe [EP]
 • tomografia elektrooporowa [ERT]
Interpretację ilościową sondowań prowadzimy w oparciu o system IPI2Win wersja 2.1 - IPI_Res2 i IPI_Res3.

Sondowania elektrooporowe SGE [VES]

Metoda opiera się na wzroście głębokości penetracji podłoża przez prąd elektryczny w wyniku zwiększania rozstawu elektrod. Pomiar taki pozwala na uzyskanie zmian oporu pozornego gruntu wraz z głębokością. W interpretacji przyjmuje się, że badane podłoże zbudowane jest z poziomo zalegających warstw, a wyraźne zmiany oporu właściwego związane są ze zmianą litologii warstw.

Profilowanie elektrooporowe [EP]

Badanie to realizowane jest wskutek przemieszczania elektrod, ustawionych w określonym układzie, wzdłuż określonego profilu podłużnego. Pozwala to na uzyskanie wartości oporu właściwego na stałej głębokości, co umożliwia identyfikację poziomych zmian podłoża, tektoniki, stref spękań oraz przewarstwień w podłożu gruntowym.

Tomografia elektrooporowa [ERT]

Tomografia elektrooporowa jest znana również, jako obrazowanie elektrooporowe. W publikacjach anglojęzycznych istnieje pod pojęciami: electrical resistivity tomography (ERT) oraz resistivity imaging. Stanowi ona połączenie klasycznej metody sondowania elektrooporowego wraz z profilem elektrooporowym, ponieważ badanie prowadzone jest wzdłuż profilu i ze zwiększającym się zasięgiem głębokościowym. Pozwala to na uzyskanie dwuwymiarowego przekroju przedstawiającego rozkład oporu właściwego w podłożu gruntowym. Interpretację ilościową badań prowadzimy w oparciu o system Res2DInv oraz Res3DInv.

Badania georadarowe

Istotą metody georadarowej jest emisja impulsu elektromagnetycznego w ośrodek gruntowy, a następnie rejestracja w czasie fali elektromagnetycznej, odbitej od granic geologicznych i obecnych w ośrodku gruntowym obiektów. Do pomiarów używamy aparatury ProEx szwedzkiej firmy MALA Geoscience, z antenami 250 oraz 500 MHz. Georadar jest sterowany programem Ground Vision. Interpretacja uzyskanego materiału oparta jest o program REFLEXW, wersja 7.0 (by K.J.Sandmeier, Karlsruhe, Germany).

 


MONITORING

Firma GEOTEKO specjalizuje się w monitoringu obiektów inżynierskich w aspekcie geotechnicznym. Mamy doświadczenie w projektowaniu, instalacji i prowadzeniu monitoringu na kilkudziesięciu budowach na terenie całej Polski. Wykorzystując pomiary inklinometryczne prowadzimy obserwacje skarp, osuwisk oraz zachowania się zabezpieczeń głębokich wykopów (ścian szczelinowych, ścianek szczelnych, ścianek berlińskich). Zajmujemy się instalacją piezometrów oraz pomiarami zmian poziomu zwierciadła wody gruntowej. W ramach prac monitoringowych wykonujemy również geodezyjne pomiary przemieszczeń reperów.

geodezyjny

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń obiektów inżynierskich z wykorzystaniem sieci reperów dowiązanych do państwowej osnowy geodezyjnej.

wód podziemnych

Monitoring wykonywany jest z wykorzystaniem sieci piezometrów i polega na okresowej kontroli położenia zwierciadła wody gruntowej oraz jego wahań do celów projektowych. Dodatkowo możliwe jest wykonanie badań przewodności oraz pH wody.

przemieszczeń pionowych i poziomych

Monitoring polega na rejestrowaniu zmian położenia punktów kontrolowanych zlokalizowanych na analizowanym obiekcie w stosunku do punktów odniesienia należących do państwowej osnowy geodezyjnej.

naprężeń w zbrojeniu konstrukcji żelbetowych

Pomiary realizowane są z wykorzystaniem specjalnych czujników tensometrycznych instalowanych w konstrukcjach żelbetowych, które pozwalają na monitoring zmian naprężeń w obrębie zbrojenia konstrukcji na etapie wykonywania oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

rozwarcia rys konstrukcji

Pomiary realizowane są z wykorzystaniem szczelinomierzy instalowanych na konstrukcjach w obrębie powstałych rys. Monitoring polega na okresowej kontroli rozwarcia rys oraz rejestracji zmian ich rozwarcia w funkcji czasu.
 

GEODEZJA

GEOTEKO świadczy szeroką gamę usług z zakresu pomiarów geodezyjnych w ramach działającego w strukturze firmy Zakładu Geodezji. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym obejmującym m.in. zastaw pomiarowy GPS firmy Trimble SPS 882, tachimetr elektronicznym firmy Trimble M3, a także zestaw do niwelacji technicznej.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Wykonujmy pomiary sytuacyjno-wysokościowe: elementów terenowych, budowli inżynieryjnych, rzeźby terenu itp.

Pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne

Zajmujemy się wykonywaniem inwentaryzacji powykonawczych oraz pomiarów realizacyjnych prac badawczych wykonywanych w terenie, poprzez wytyczenie i wskazanie w terenie miejsc badawczych i zamarkowanie ich w sposób trwały.

Dokumentacja geodezyjna

Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz aktualizacją map potrzebnych do opracowania projektu badań, a także opracowaniem danych do wniesienia i wytyczenia w terenie punktów badawczych zgodnie z projektem. Realizujemy zadania z zakresu opracowania otrzymanych danych, wraz z wniesieniem oraz skartowaniem ich na podkłady mapowe, a także przygotowanie danych pomiarowych do zamieszczenia ich w operatach i opracowaniach.


 


PROJEKTY I KONSULTACJE

Geoteko świadczy szeroki zakres usług związanych zarówno z wykonawstwem projektów jak i konsultacji dotyczących problemów obejmujących geotechniczne aspekty budownictwa.

Opinie, dokumentacje i projekty geotechniczne

Materiały wykonujemy wg wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 "w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych" oraz Eurokodu 7.

Projekty robót geologicznych oraz dokumentacje
geologiczno-inżynierskie

Dokumenty wykonujemy zgodnie z wymaganiami "Prawa geologicznego i górniczego".

Projekty budowlane i wykonawcze

Wykonujemy projekty z zakresu rozwiązań geotechnicznych dotyczących zabezpieczeń, remontów i modernizacji obiektów budownictwa, szczególnie hydrotechnicznego i drogowego z uwzględnieniem najnowszych technologii wzmacniania i stabilizacji gruntu oraz obliczeń wg Eurokodu 7.

Konsultacje, opinie oraz ekspertyzy geotechniczne dla budownictwa

Zajmujemy się zagadnieniami budownictwa ogólnego, przemysłowego, hydrotechnicznego, drogowego oraz kolejowego w zakresie m.in.:
 • oceny warunków posadowienia budowli,
 • metod i sposobów wzmacniania gruntów oraz poprawy warunków posadowienia,
 • filtracji w podłożu budowli i w korpusie ziemnych budowli hydrotechnicznych oraz sposobów zabezpieczania się od negatywnych skutków filtracji,
 • zabezpieczenia przed osuwiskami.
 

SERWIS APARATURY

Firma GEOTEKO dysponuje własnym warsztatem oferując usługi w zakresie serwisu, napraw i modyfikacji sprzętu geotechnicznego laboratoryjnego i terenowego. Dzięki doświadczeniu i kreatywności pracowników mogliśmy udoskonalić i zmodyfikować nasz sprzęt geotechnicznych co umożliwiło nam podjęcie się realizacji wielu niestandardowych i trudnych tematów.


 

NASZE REALIZACJE

Przez ponad 25 lat istnienia firma GEOTEKO wykonała ok 5000 dokumentacji geologiczno-inzynierskich, geotechnicznych, projektów, ekspertyz i innych raportów o charakterze geotechnicznym. Wykonując badania i dokumentacje oraz świadcząc usługi konsultingowe braliśmy udział w takich realizacjach jak:

realizacje
 

ZAUFALI NAM


KGHMGDDKIADHVHYDROPROJEKTMetroMPOReaisSAGCDMSmithSUEZ


 

CERTYFIKATY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

CERTYFIKATY POLSKIEGO KOMIETETU GEOTECHNIKI

UPRAWNIENIA GEOLOGICZNE

 • Kategoria V
 • Kategoria VI
 • Kategoria VII
 • Kategoria IX
 • Kategoria XI
 • Kategoria XII

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM GEOTECHNICZNEGO

 

KONTAKT

GEOTEKO

ul. Wałbrzyska 14/16

02-739 WARSZAWA

Email: info@geoteko.com.pl

Tel: +48 22 853 14 65

KRS: 0000204617

NIP: 113-00-07-283

REGON: 012558187

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

kontakt

Kontakt

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, Klikając "Zaakceptuj" akceptujesz przetwarzanie plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania naszej strony www oraz zapamiętują ustawienia sesji użytkownika. Szczegółowe zasady przetwarzania plików cookies, udostępniamy w Polityce plików cookies.

Zaakceptuj